... (meerdere regels code) ...

دپارتمان ریاضی:

با توجه به رویکرد شورایی در مدرسه و از طرف دیگر لزوم همکاری و همراهی همه جانبه ی ارکان مدرسه در شکل گیری رویکرد مدرسه به فرآیند یاددهی یادگیری، تشکیل جلسات تخصصی امری ضروری است. در این جلسات دپارتمانی که به صورت تخصصی در هر درس و با حضور آموزگاران پایه و فرد متخصص آن درس تشکیل می شود، مفاهیم کتاب درسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط رشدی دانش آموزان و ویژگی های هر درس، شیوه های تدریس، فعالیت دانش آموز و روش ارزشیابی مستمر و پایانی و کاربرگ های مورد نیاز تدوین می گردد.

Untitled-1
services_section_01_1

اهداف درس ریاضی

وضعیتی است که دانش آموز با درگیر کردن ذهن خود برای درک الگوها و روابط میان آن ها، با استفاده از آگاهی های قبلی و پردازش اطلاعات، دست به ساخت دانش جدید می­زند. این فعّالیت­ها در قالب بازی، کار پروژه­ای، انجام عملیات و دست سازه شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حلّ مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرتّب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه­ی راه حل­های مختلف صورت می گیرد.

ایجاد زمینه برای فکر کردن و پرورش توانایی­های ذهنی دانش آموزان، ایجاد زمینه برای تقویت نظم فکری و ارتقای توانایی آنان در مدل سازی، یادگیری مفاهیم پایه­ی ریاضی و ایجاد توانایی در محاسبات مورد نیاز در زندگی روزمره، از اهداف آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی می باشند. برخی از مفاهیمی که دانش آموزان در دوره ی ابتدایی فرا می گیرند عبارت است از:

·     عدد: از درک عدد، حس عددی (تجسم بزرگی عدد)، شمارش معنادار و نام و نماد عدد در پایه­ی اول شروع می­شود و در پایه­های بعدی به ترتیب ساختار ارزش مکانی به سمت اعداد بزرگ تر تعمیم داده می شود تا در پایان پایه­ی پنجم به عدد میلیارد می رسد. همچنین در پایه­ی چهارم تعمیم جدول به سمت اعداد کوچک یعنی اعداد کوچکتر از واحد آغاز و نماد اعشار معرفی می شود. از پایه­ی دوم به بعد دانش آموزان با مفهوم جدیدی از عدد به شکل کسر آشنا می شوند و این مفهوم تا درک واحد کسر و اعداد مخلوط گسترش می یابد. از پایه­ی چهارم به بعد درک ارتباط میان انواع مختلف اعداد اتفاق می افتد.

·         نسبت و تناسب: در پایه­ی پنجم در ادامه­ی مفهوم کسر، یادگیرندگان با درک رابطه­ی میان دو کمیت، با استفاده از نماد کسر با مفهوم نسبت و تناسب رو به رو می شوند. از این مفهوم در پایه­ی پنجم و ششم به صورت گسترده در محاسبه­ی درصد، سود، ضرر، تخفیف و … استفاده می کنند.

·         الگو: دانش آموزان در پایه­ی اول با مفهوم الگو آشنا شده و توانایی شناسایی شکل­های الگودار (شامل الگوهای عددی و هندسی) را کسب می­کنند. سپس می­توانند الگو را تعمیم داده، واحد تکرار را کشف نمایند و ویژگی­های آن را توصیف کنند. در پایه­ی دوم تا ششم همین مفهوم در قالب الگوهای پیچیده تر گسترش می یابد و در پایه­ی چهارم دانش آموزان به توانایی پیش بینی ادامه­ی الگوها می رسند.

·      هندسه: در پایه­ی اول، دانش آموزان با اشکال هندسی و نام­ آن ها آشنا می شوند. از پایه­ی دوم تا چهارم اجزا و ویژگی­های این اشکال را درک می کنند و از پایه­ی چهارم به بعد توانایی مقایسه کردن این اشکال را پیدا می کنند. همچنین در پایه­ی سوم به تدریج اشکال سه بعدی معرفی می شوند و دانش آموزان قادر به کسب مهارت تجسم فضایی می گردند.

·         اندازه گیری: در پایه­ی اول دانش آموزان با مفهوم اندازه گیری و اهمیت واحد اندازه گیری آشنا می شوند. از پایه­ی دوم به بعد واحدهای اندازه گیری طول، زمان، سطح، زاویه، حجم و ابزارهای اندازه گیری هر کدام معرفی می گردند و دانش آموزان، مهارت استفاده از این ابزار را تمرین می کنند.

·         آمار و احتمال: دانش آموزان با مفهوم سرشماری در پایه­ی اول آشنا شده و از ابزار چوب خط برای ثبت داده­ها استفاده می کنند و از پایه­­ی دوم جمع آوری، ثبت و نمایش داده­ها بر روی نمودارهای مختلف را فرا می گیرند. در پایه­ های پنجم و ششم شاخص­های میانگین و میانه را برای توصیف نمودار درک کرده و از پایه­ی دوم تا پنجم پدیده های تصادفی را تجربه می­نمایند.

·         محاسبات: در پایه­ی اول، مفهوم جمع و تفریق را درک نموده و همچنین در طول پایه­ی اول و دوم الگوریتم­های جمع و تفریق اعداد تا سه رقم را فرا می گیرند. در پایه­ی سوم دو مفهوم ضرب و تقسیم را درک کرده و الگوریتم های ضرب و تقسیم اعداد چند رقمی را یاد می­گیرند. از پایه­ی چهارم به بعد عملگرهای محاسباتی را به انواع مختلف اعداد تعمیم می دهند.