... (meerdere regels code) ...

دپارتمان تعلیمات اجتماعی:

با توجه به رویکرد شورایی در مدرسه و از طرف دیگر لزوم همکاری و همراهی همه جانبه ی ارکان مدرسه در شکل گیری رویکرد مدرسه به فرآیند یاددهی-یادگیری، تشکیل جلسات تخصصی امری ضروری است. در این جلسات دپارتمانی که به صورت تخصصی در هر درس و با حضور معلمان پایه و فرد متخصص آن درس تشکیل می شود، مفاهیم کتاب درسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط رشدی دانش آموزان و ویژگی های هر درس، شیوه های تدریس، فعالیت دانش آموز و روش ارزشیابی مستمر و پایانی و کاربرگ های مورد نیاز تدوین می گردد.

Untitled-1
services_section_01_1

اهداف تعلیمات اجتماعی:

وضعیتی است که طی آن، دانش آموز نسبت به رُخ دادهای پیرامون خود، حساس و کنجکاو می شود. مهارت اندیشیدن پیرامون پدیده های اجتماعی را به او می آموزد و او را فردی پُرسشگر، منتقد، خلاق، دارای شناخت، مسئول و مؤثر نسبت به خود و اجتماع تربیت می کند. این درس شامل پنج حوزه ی موضوعی است که شامل فضا و مکان؛ زمان، تداوم و تغییر؛ فرهنگ و هویت؛ نظام اجتماعی؛ منابع و فعالیت های اقتصادی هستند.